การปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
ในเวลาที่เหมาะสม

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคือช่วงวัยเด็ก
เนื่องจากสมองและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆยังคงมีการพัฒนาอยู่
วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ วิธีการที่เราได้พัฒนาขึ้น
เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติ  
ในการออกแบบและการพัฒนาของบทเรียนนี้มีความซับซ้อน
แต่มีวิธีการดำเนินการที่เรียบง่ายอย่างตรงไปตรงมา

GrapeSEEDคืออะไร?

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ELL)
สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 - 12 ปี
GrapeSEED ใช้วิธีการเรียนภาษา
ตามแบบธรรมชาติ

ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและความคล่องแคล่ว
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งทักษะการรับรู้
การทำความเข้าใจ การใช้คำต่างๆ
และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

"GRAPESEED ช่วยให้นักเรียน
พัฒนาความสามารถพื้นฐานในการอ่าน
พร้อมทักษะในการเขียนและการรับรู้ "

มาดูวิธีการของเรา