เราสอนอย่างไร

นี่เป็นเรื่องราวความสำเร็จส่วนหนึ่งจากทั่วโลก

ยินดีต้อนรับสู่ GrapeSEED

มากกว่า 50 ปีที่ GrapeSEED ได้ลงทุนในภารกิจเพื่อความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป

เราอยู่เคียงข้างผู้ปกครองที่มีความหวังให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้น
และมอบเครื่องมือให้กับครูเพื่อนำภาพความสำเร็จมาสู่เด็กๆ เหล่านั้น

ไม่ว่าจะในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา สถานการณ์เป็น เช่นเดียวกัน: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้เปรียบและเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสำเร็จ

 • ช่วยให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น
 • เปิดประตูสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 • สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • สร้างโอกาสให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต

ผลการเรียนรู้จาก GrapeSEED

1. ความสามารถในการฟัง, การเปรียบเทียบ, และการตอบสนองของ

นักเรียน GrapeSEED มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์เรื่องทักษะทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจและทักษะทางด้านการฟัง

นักเรียนมีความคาดหวัง ดังนี้:

 • แยกแยะและออกเสียงคำภาษาอังกฤษ และคำทักทาย
 • ฟังเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่นเพื่อค้นหาข้อมูล การแก้ปัญหา การใช้ในช่วงเวลาที่สนุกสนานและการใช้เพื่อการชื่นชม
 • อนุมานความหมาย โดยเชื่อมโยงคำกับการกระทำและรูปภาพ
 • เข้าใจข้อมูลที่ได้รับ หรือคำถามที่คนอื่นถาม

2. ความสามารถในการพูดอย่างชัดเจน

นักเรียน GrapeSEED สามารถพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้โดยใช้
คำศัพท์ที่ฝึกฝนและพัฒนา โดยสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

นักเรียนมีความคาดหวัง ดังนี้:

 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สื่อถึงทักษะการสื่อสาร และที่มาของภาษา
 • เริ่มบทสนทนาโดยการใช้คำศัพท์และแนวคิดใหม่ ๆ (ตามความคิดของตนเอง)
 • สามารถเลือกใช้ภาษาพูดที่เหมาะสมกับบุคคล วัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ
 • สามารถใช้ได้ถูกต้องและเลือกคำที่เหมาะสมในการพูด

3. ความสามารถในการอ่านและความเข้าใจ

นักเรียน GrapeSEED ตระหนักในเรื่องการออกเสียงและ
การจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ นักเรียนรู้ เข้าใจและเลือกถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านออกเสียง

นักเรียนมีความคาดหวัง ดังนี้:

 • มีพัฒนาการในการใช้คำศัพท์จากแบบฝึกหัดและจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม
 • การจดจำคำศัพท์โดยพูดถึงเรื่องที่เลือกอ่านออกเสียง
 • ใช้ความรู้ด้านสัทศาสตร์เพื่อปรัปปรุงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อย ๆ
 • อ่านและเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

4. ความพร้อมทางด้านการเขียน

นักเรียน GrapeSEED จะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ของการเขียน

นักเรียนมีความคาดหวัง ดังนี้:

 • เรียนรู้การเขียนจดหมายและตัวเลข
 • เขียนตัวอักษรแต่ละตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านทักษะทางการเขียนที่ดียิ่งขึ้น
 • เขียนประโยคที่ครูกำหนด
 • ปรับปรุงและแก้ไขการเขียนของตนเองเพื่อให้แนวคิดชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมครูและการสนับสนุนเสมือนจริง (Virtual Support)

การฝึกอบรมพื้นฐาน (Foundation Training)

สำหรับครูผู้สอนครั้งแรก การฝึกอบรมพื้นฐาน หรือ (Foundation Training) จะให้ความรู้และทักษะในการใช้หลักสูตร GrapeSEED อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครูผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ GrapeSEED จะช่วยในการทบทวนและแนะนำเครื่องมือใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการเรียนการสอนแก่ครู

ถัดไป: การสนับสนุนสำหรับครูที่จัดการสอน

การสนับสนุนสำหรับครูที่จัดการสอน

ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานจะได้รับการสนับสนุนผ่านจากครูในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน, การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและการเรียนรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้าน หลังจากที่ได้ดูรายงานการฝึกสอนของแต่ละคาบเรียน จะมีการสรุปในแต่ละข้อที่ตรงตามเป้าหมายเพื่อทำการเสนอแนะเพิ่มเติมและสรุปในขั้นตอนต่อไป
ถัดไป: การวิเคราะห์บทเรียนและการสนับสนุน

การวิเคราะห์บทเรียนและการสนับสนุน

บุคลากรที่ดำเนินการจะวิเคราะห์บทเรียนจากโรงเรียน โดยการบันทึกวิดีโอเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับวิธีการสอนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
ถัดไป: หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (MASTER TEACHING CURRICULUM)

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (MASTER TEACHING CURRICULUM)

โมดูลวิดีโอออนไลน์จะฝึกอบรมเฉพาะด้านตามองค์ประกอบการสอนที่เหมาะสมของหลักสูตร GrapeSEED ตัวอย่างเช่น:

 • การติดตามความคืบหน้าของการเรียนจะเพิ่มความสำเร็จให้แก่นักเรียน โดยแสดงให้เห็นว่าครูได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น และครบถ้วนภายในชั้นเรียน
 • ReadWrite เพิ่มผลลัพธ์จากองค์ประกอบของ Reading and Writing ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ครูเกี่ยวกับแผนการออกแบบการสอนและวิธีการสอนใหม่ๆ
ถัดไป: การสนับสนุนการเรียนรู้เสมือนจริงแบบมืออาชีพสำหรับครู (Virtual Teacher)

การสนับสนุนการเรียนรู้เสมือนจริงแบบมืออาชีพสำหรับครู (Virtual Teacher)

มีวิดีโอที่หลากหลาย เช่น "Just in Time" ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ครูผู้สอน GrapeSEED เนื้อหาจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆเช่น: คำแนะนำในการใช้แต่ละบท, การสอนตามแบบจรรยาบรรณและวิธีการสอนอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
หลักสูตร GrapeSEED

ส่วนประกอบหลัก

ที่ GrapeSEED เรารู้ว่ามีเครื่องมือการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเด็กๆ ในการเรียนรู้ภาษา
ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์และความร่วมมือในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่มั่นคง

เรียนรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรช่วยในการสอนของนักเรียน GrapeSEED แต่ละคนได้อย่างไร