ยินดีต้อนรับสู่ GrapeSEED

มากกว่า 50 ปีที่ GrapeSEED ได้ทุ่มเทภารกิจ
เพื่อความสำเร็จของคนรุ่นต่อไป

เราจะคอยช่วยเหลือผู้ปกครอง เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆ
และให้วิธีการแก่ครู
เพื่อนำความสำเร็จมาสู่เด็กๆ เหล่านั้น

ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป หรือ
สหรัฐอเมริกา ล้วนมีสถานการณ์เดียวกัน: ภาษาอังกฤษมีความได้เปรียบ
และเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จ

 • ให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น
 • เปิดประตูสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 • สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในห้องเรียน
 • สร้างโอกาสความสำเร็จในชีวิต

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ GrapeSEED

1. ทักษะในการฟัง, การเปรียบเทียบ, และการตอบสนอง

นักเรียน GrapeSEED สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์
ทางภาษาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มระดับ
ความเข้าใจและทักษะในการฟัง

ความคาดหวังทีนักเรียนจะได้รับ

 • แยกแยะและออกเสียง
  ภาษาอังกฤษ, คำ
  และกล่าวทักทาย
 • สามารถตีความหมาย
  โดยการเชื่อมโยงคำ
  จากการกระทำและรูปภาพ
 • ฟังเพื่อนำไปใช้งาน
  ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
  เช่น เพื่อค้นหาข้อมูล
  เพื่อแก้ปัญหา
  เพื่อความสนุกสนาน
  และการชื่นชม
 • สามารถเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับ
  หรือตอบคำถามของผู้อื่นได้

2. สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน

นักเรียน GrapeSEED สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ
ด้วยการใช้คำศัพท์ที่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้มา
ได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ

ความคาดหวังทีนักเรียนจะได้รับ

 • มีส่วนร่วมในกิจกรรม
  ที่แสดงให้เห็นถึง
  ทักษะการสื่อสาร
  และการใช้ภาษา
 • เริ่มบทสนทนาโดยการใช้คำศัพท์
  และแนวคิดใหม่ ๆ
  (ตามความคิดของตนเอง)
 • สามารถเลือก
  และประยุกต์ใช้คำพูด
  ที่เหมาะสมกับบุคคลอื่นได้
  ตามวัตถุประสงค์
  และสถานการณ์ต่าง ๆ
 • เลือกใช้คำพูดได้อย่างถูกต้อง
  และมีความเหมาะสม

3. ความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจ

นักเรียน GrapeSEED สามารถแสดงทักษะในเรื่อง
การอ่านออกเสียงและการจดจำคำศัพท์ต่างๆ
สามารถทำความเข้าใจและเลือกคำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านได้

ความคาดหวังทีนักเรียนจะได้รับ

 • มีพัฒนาการในการใช้คำศัพท์
  จากแบบฝึกหัด
  และจากประสบการณ์จริง
 • การจดจำคำศัพท์เพื่อพุดถึง
  เรื่องราวที่ได้เลือกอ่าน
 • ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง
  เพื่อแยกคำภาษาอังกฤษ
  ที่ใช้บ่อยๆ
 • อ่านและทำความเข้าใจ
  คำภาษาอังกฤษทั้งหมด
  ตามคำศัพท์ที่เข้าใจ

4. ความพร้อมทางด้านการเขียน

นักเรียน GrapeSEED จะได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานด้านการเขียน

ความคาดหวังทีนักเรียนจะได้รับ

 • เรียนรู้วิธีการฝึกเขียนตัวอักษร
  และตัวเลขบนอากาศ
 • เขียนตัวอักษรแต่ละตัว
  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
  ด้านทักษะทางการเขียนที่ดียิ่งขึ้น
 • เขียนรูปประโยค
  ที่ครูกำหนดให้
 • ปรับปรุงและแก้ไข
  การเขียนของตนเอง
  เพื่อให้ได้แนวคิดที่ชัดเจน
  และแม่นยำยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมพื้นฐาน (Foundation Training)

สำหรับครูผู้สอนปีแรก การฝึกอบรมพื้นฐาน
หรือ (Foundation Training) จะให้ความรู้
และเทคนิคในการใช้หลักสูตร GrapeSEED อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ GrapeSEED มาแล้ว
จะช่วยในการทบทวนและแนะนำวิธีการใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ถัดไป: การสนับสนุนครูผู้สอน ณ สถานที่จริง

การสนับสนุนครูผู้สอน ณ สถานที่จริง

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน
โดยครูจะได้รับการสนับสนุน ณ สถานที่จริง
ซึ่งประกอบด้วยการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน,
การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะด้าน
หลังจากที่ได้สังเกตุการณ์การเรียนการสอนของแต่ละคาบเรียน
จะมีการสรุปผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และแผนงานในลำดับต่อไป
ถัดไป: การสนับสนุนและการวิเคราะห์บทเรียน

การสนับสนุนและการวิเคราะห์บทเรียน

บุคลากรที่ดูแลในแต่ละพื้นที่จะทำการวิเคราะห์
แผนการเรียนการสอนโดยการบันทึกวิดีโอเทป
เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการสอน
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
ถัดไป: หลักสูตรการสอนหลัก
(MASTER TEACHING CURRICULUM)

หลักสูตรการสอนหลัก
(MASTER TEACHING CURRICULUM)

การใช้วิดีโอออนไลน์ในการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
ตามองค์ประกอบการสอนที่เหมาะสม
ของหลักสูตร GrapeSEED ตัวอย่างเช่น :

 • การติดตามความก้าวหน้าของการเรียนการสอน
  จะช่วยเพิ่มความสำเร็จให้แก่นักเรียน
  โดยแสดงให้เห็นว่าครูได้นำประสบการณ์
  และวิธีการสอนที่ครบถ้วนมาใช้ในชั้นเรียน
 • ReadWrite เพิ่มผลลัพธ์จากองค์ประกอบของ
  Reading and Writing ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ครูเกี่ยวกับ
  แผนการออกแบบการสอนและวิธีการสอนใหม่ๆ
ถัดไป: การสนับสนุนการเรียนรู้เสมือนจริง
แบบมืออาชีพสำหรับครู (Virtual Teacher)

การสนับสนุนการเรียนรู้เสมือนจริง
แบบมืออาชีพสำหรับครู (Virtual Teacher)

วิดีโอ"Just in Time"ที่มีความหลากหลาย
จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ครูผู้สอน GrapeSEED
เนื้อหาจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆเช่น:
เคล็ดลับวิธีการใช้ของแต่ละUnit,
การสอนตามหลักจรรยาบรรณและวิธีการสอน
ที่เฉพาะเจาะจงอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร GrapeSEED

ส่วนประกอบหลัก

GrapeSEED มีวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษา
ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์
และสิ่งเหล่านี้มีส่วนในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ภาษาอย่างมีคุณค่า

เรียนรู้ว่าแต่ละส่วนประกอบของหลักสูตรสามารถช่วยในการสอนนักเรียน GrapeSEED แต่ละคนอย่างไร