ยินดีต้อนรับสู่ LS-logo

สมาชิกใหม่ล่าสุดของครอบครัว GrapeSEED
"LittleSEED" เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการออกแบบมา
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

LittleSEED เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GrapeSEED ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง 36-48 เดือน
ซึ่งจะเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาได้มากกว่าเด็กวัยอื่น
เด็กจะได้เรียนรู้เสียง คำศัพท์และสำนวนการสื่อสารที่สำคัญ
ในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ

LittleSEED มีแนวทางการสอนที่ชวยให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ
ได้รวดเร็วกว่าวิธีการแบบเดิมๆเนื่องจากหลักสูตรของเราสามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก
ให้เรียนรู้ผ่านบทเพลง การเล่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

โอกาสประสบความสำเร็จ
ตามแบบธรรมชาติที่พิสูจน์ได้ :

เมื่อทำตามกระบวนการเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติแล้ว
ความก้าวหน้าทางภาษาก็จะเริ่มขึ้นในเวลาที่เหมาะสม
และประสบผลสำเร็จทันที
ลดความเครียดกว่าการใช้วิธีการแบบไวยากรณ์

การเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน:

การเคลื่อนไหวผ่านบทเพลง การอ่าน
และรูปแบบอื่นๆ จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างสนุกสนาน
จนประสบความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมและความสนุกสนาน :

เนื่องจากโปรแกรมมีวิธีการเรียนการสอนหลากหลาย
เด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
และเมื่อเด็กได้มีส่วนร่วมเขาก็จะได้รับการเรียนรู้
ควบคู่ไปกับกิจกรรมนั้น

ความสำเร็จของนักเรียนและครู :

LittleSEED มีกระบวนการสอนที่ชัดเจน
ครอบคลุมทั้งวิธีการสอนของครูและสื่อการเรียนการสอน
การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการสนับสนุน
ในสถานที่จริงและระบบครูออนไลน์

หลักสูตร LITTLESEED

องค์ประกอบสำหรับครู

LittleSEED มีเครื่องมือสำหรับการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยเด็กๆ
ในการเรียนรู้ภาษา ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์
และร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทางภาษาที่สมบูรณ์

แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรLittleSEED จะช่วยในการสอนนักเรียนแต่ละคนได้อย่างไร

วิธีการสนับสนุนครูผู้สอน

ดูเพิ่มเติม