หลักสูตร GrapeSEED

ประสบการณ์เรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ความคงตัวที่ดีกว่า ผลสำเร็จที่พิสูจน์ได้

ดูส่วนประกอบของหลักสูตร
ยินดีต้อนรับสู่

GrapeSEED เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELL) ตั้งแต่นักเรียนที่มีอายุ 4ปี ถึง 12ปี

GrapeSEED ใช้หลักการของการเรียนภาษาตามธรรมชาติ ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ครบทวนทั้งในการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ และการเสริมสร้าง

แนวทางการเรียนรู้แบบธรรมชาติ

GrapeSEED ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านขั้นพื้นฐาน การเขียน ทักษะการรับรู้ / ความพร้อมและการเขียน

นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ่น:

GrapeSEED มุ่งเน้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษา (การใช้งาน) และแนวคิดที่สื่อสาร (เจตนา) รูปแบบเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาแรกของพวกเขา

นักเรียนพูดอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ:

เนื่องจากนวัตกรรมวิธีการสอนใหม่ของ GrapeSEED มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษา

นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่:

ความก้าวหน้าที่สนุกสนาน ในรูปแบบหลักสูตรจากเสียงและภาพศิลปะที่มีคุณภาพสูงจากต้นฉบับและภาพเคลื่อนไหว

ทั้งนักเรียนและครูประสบความสำเร็จ:

เพราะ GrapeSEED สนับสนุนกระบวนการสอนที่ชัดเจนแก่ครูพร้อมด้วยอุปกรณ์ในห้องเรียนที่มีความทันสมัย ครูจะได้รับการฝึกการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการสนับสนุนในสถานที่และระบบครูออนไลน์

หลักสูตร GrapeSEED

องค์ประกอบหลักสำหรับครู

GrapeSEED มีเครื่องมือการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์และความร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่มั่นคง

เรียนรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรช่วยในการสอนของนักเรียน GrapeSEED แต่ละคนได้อย่างไร

ดูวิธีการดูการสนับสนุนครูของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม