ยินดีต้อนรับสู่ GrapeSeed

GrapeSEED เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ELL)
สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 - 12 ปี

GrapeSEED ใช้หลักการเรียนภาษาตามแบบธรรมชาติ
ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนทั้งในการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

เราเรียกว่า

แนวทางของ GrapeSEED

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ
คือช่วงวัยเด็ก เนื่องจากสมองและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ
ยังคงมีการพัฒนาอยู่

วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ วิธีการที่เราได้พัฒนาขึ้น
เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติ  
ในการออกแบบและการพัฒนาของบทเรียนนี้มีความซับซ้อน
แต่มีวิธีการดำเนินการที่เรียบง่ายอย่างตรงไปตรงมา

แนวทางการเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติ

GrapeSEED ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการอ่าน
พร้อมทักษะในการเขียน และการรับรู้

นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น:

GrapeSEED มุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษา (การใช้งาน)
และแนวคิดในการสื่อสาร (ตามความคิดของตนเอง)
รูปแบบเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาแรกของพวกเขา

นักเรียนพูดอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ:

เนื่องจากนวัตกรรมวิธีการสอนใหม่ของ GrapeSEED
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่:

ผ่านความสนุกสนาน ในรูปแบบหลักสูตร
การใช้เสียงและภาพศิลปะที่มีคุณภาพสูง
จากต้นฉบับและภาพเคลื่อนไหว

ความสำเร็จของนักเรียนและครู :

เพราะ GrapeSEED มีกระบวนการสอนที่ชัดเจน
ครอบคลุมทั้งวิธีการสอนของครูและสื่อการเรียนการสอน
การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการสนับสนุน
ในสถานที่จริงและระบบครูออนไลน์

หลักสูตร GrapeSEED

องค์ประกอบสำหรับครู

GrapeSEED มีเครื่องมือสำหรับการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยเด็กๆ
ในการเรียนรู้ภาษา ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีจุดประสงค์
และร่วมกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทางภาษาที่สมบูรณ์

แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร GrapeSEED จะช่วยในการสอนนักเรียนแต่ละคนได้อย่างไร

วิธีการสนับสนุนครูผู้สอน

ดูเพิ่มเติม