การปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
ในเวลาที่เหมาะสม

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคือช่วงวัยเด็ก
เนื่องจากสมองและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆยังคงมีการพัฒนาอยู่
วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ วิธีการที่เราได้พัฒนาขึ้น
เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ตามแบบธรรมชาติ  
ในการออกแบบและการพัฒนาของบทเรียนนี้มีความซับซ้อน
แต่มีวิธีการดำเนินการที่เรียบง่ายอย่างตรงไปตรงมา

GrapeSEEDคืออะไร?

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ(ELL)
สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 - 12 ปี
GrapeSEED ใช้วิธีการเรียนภาษา
ตามแบบธรรมชาติ

ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและความคล่องแคล่ว
ในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งทักษะการรับรู้
การทำความเข้าใจ การใช้คำต่างๆ
และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

"GRAPESEED ช่วยให้นักเรียน
พัฒนาความสามารถพื้นฐานในการอ่าน
พร้อมทักษะในการเขียนและการรับรู้ "

มาดูวิธีการของเรา
GrapeSEED

วิธีการ

เน้นการใช้แนวความคิด, คำศัพท์, กลไกการใช้ภาษา
และเข้าใจในความหมายแทนการจดจำ
โครงสร้างทางไวยากรณ์

นักเรียนเรียนรู้ด้วยการฟังและจดจำคำภาษาอังกฤษ
- ประมวลผลและสื่อสาร
- โดยไม่ต้องคิดหรือแปลความหมายเสมือนภาษาแม่ของตน
โดยทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีความหมายและมีความสนุกสนาน
GrapeSEED ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ
โดยวิธีการสอนภาษาอังกฤษในแบบที่เด็กได้เรียนรู้
ตามแบบธรรมชาติ(ผ่านประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง)
GrapeSEED ช่วยสร้างแรงจูงใจและความคล่องแคล่ว
ในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

GrapeSEED

โครงสร้าง

GrapeSEED  เตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นแก่เด็กๆ
โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพูด, การอ่าน
และการเขียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ.

นักเรียนจะเริ่มต้นด้วยการฟังโทนเสียงต่างๆ
และวิธีการใช้งานของภาษา โดยจะเริ่มเลียนแบบการออกเสียง
จนกว่าพวกเขาจะสามารถออกเสียงเองได้
เมื่อนักเรียนจำนวนมากได้ยินวิธีการใช้ภาษา(การเปิดรับ)
และยิ่งได้ใช้ภาษาบ่อยครั้ง (การแสดงออก) มากเท่าไร
ก็ยิ่งง่ายและรวดเร็วขึ้น(ความคล่องแคล่ว)
พวกเขาจะสามารถแยกแยะแต่ละภาษา
และสื่อสารกัน "ตามความคิด" (ความชำนาญ)