GrapeSEED: ภาษาอังกฤษคือโอกาส

เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่ GrapeSEED ได้ปิดช่องว่างระหว่างภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น
โดยใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งเทียบกับหลักสูตรอื่นๆจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
ผลการวิจัยแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าเด็กต้องใช้เวลา 6-8 ปี
ในการบรรลุตามเป้าหมายของระดับชั้นเรียนได้
แต่นักเรียนของ GrapeSEED จะสามารถพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
ภายในเวลาเพียง 2-3 ปีเท่านั้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนในระดับกลุ่มเสี่ยง
สามารถที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา
ได้เร็วกว่านักเรียนในโรงเรียนอื่น

คุณทราบหรือไม่?

นักเรียนกว่า 70,000 คน มากกว่า 900 โรงเรียน จาก 17 ประเทศ ได้รับทราบถึงประโยชน์
ของการเรียนรู้จาก GrapeSEED

สำรวจวิธีการของเรา
Just how important is English to an individual’s future? To see what experts are saying, just click here to see the free ESL Report. It's a free annual publication with information about ESL worldwide.

GrapeSEED ช่วยให้นักเรียนทั่วโลกมีทักษะ
ในการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ คือ การทำความเข้าใจ
การพูด การอ่านและการเขียน

ความสำเร็จของเรา

การประเมินผลงานและ
การออกแบบระดับโลก (WIDA)
WORLD-CLASS
INSTRUCTIONAL DESIGN
AND ASSESSMENT: EL K-2

75% ของนักเรียน EL เกรด 2 สามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว
ภายในช่วงเวลาเพียงครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ขั้นตอนการประเมินการอ่าน

นักเรียน ESL ในระดับเกรด 2 ที่ใช้ GrapeSEED
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง 2016 ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2017
สามารถพัฒนาระดับการอ่านโดยเฉลี่ยได้ถึง 5 ระดับ

ผลการรับรองจากการวิจัย

นักเรียนของเรามีความเชี่ยวชาญในการพูด
และการอ่านได้ในระยะเวลาเพียง 2-3 ปี

รายงานการวิจัยจากสหรัฐ รายงานการวิจัยจากรัสเซีย