LittleSEED
ТАНИЛЦУУЛГА

LittleSEED нь англи хэлийг ойлгох, хэрэглэх суурийг тавьдаг бөгөөд хамгийн чухал авиа, үгсийн сан болон харилцааны илэрхийллийг заадаг.

Анхан шатны англи хэл (ELL) хөтөлбөр нь 3-4 настай хүүхдүүдэд зориулагдсан.

GrapeSEED, LittleSEED хөтөлбөрүүд нь англи хэлээр дамжуулан хүүхдүүдийг хүчирхэг нэгэн болгох зорилготой. Англиар ярьж сурах нь шинэ боломжууд руу хөтлөх, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх давуу талыг олгож байна.

GrapeSEED
ТАНИЛЦУУЛГА

GrapeSEED хөтөлбөр сурагчдад унших чадвараа дээшлүүлэн, бичиж сурахад бэлтгэгдэж, бичих чадварыг хөгжүүлэх боломж олгодог.

Ярианы англи хэл суралцагчдын (ELL) хөтөлбөр 4-12 нас хүртэлх хүүхдүүдэд зориулагдсан.

Суралцагсад ойлгох, ярих, унших, бичих зэрэг харилцааны чадваруудад бүрэн бэлтгэгдэнэ.

МАРГААШ БАГШ, ӨНӨӨДРИЙН GRAPESEED СУРАГЧ